ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών  με 26 τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών  θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών , Βασιλείου Κατιρτζόγλου, προς  τους κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών,2. Δημοτικούς Συμβούλους, και 3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών, έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αρχικής δήλωσης πρόθεσης για την κατασκευή Περιβαλλοντικού, Εκπαιδευτικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού Πάρκου Σερρών (EDEN PROJECT SERRES). Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   3ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την ενίσχυση κωδικών εσόδων-εξόδων κλπ (υποχρεωτική). Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 14/2020 Α.Δ.Σ.: «Τροποποίηση της υπ΄  αριθμ. 782/2019 Α.Δ.Σ. περί ¨Συγκρότησης ετήσιας επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών¨». Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   5ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2020.: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   6ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2020. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   7ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.Α.Ν.   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  10ο: Ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς και Ορεινής στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  11ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση τμήματος της πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 506/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο Space4People (Φάση 1), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα URBACT III. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο: Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφο του Δήμου μας. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι. 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης ¨Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  17ο: Ενημέρωση έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης μονάδας βιοαερίου στα πλαίσια της πράξης ¨Αγροτικές Κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο ZEFIRROS του προγράμματος ¨Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨.  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  18ο: Καθορισμός έκτασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ. 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των αρ. 3525 και 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  20ο: Διατύπωση γνώμης για την ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας για το τμήμα 1200 μ. του υδατορέματος Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨.  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:  α) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018  και β) Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μονάδων ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  α) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017  και  β) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δ.Σ. στο Ο.Π. 341. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ  26ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου: α) στον κ. LAZAROV PLAMEN, στην πόλη των Σερρών (Μ. Αλεξάνδρου 20 και Παπασυνοδινού γωνία)  και β) στον κ. LAZAROV PLAMEN, στην πόλη των Σερρών  (Αλ. Παναγούλη 7).  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.