ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών σήμερα

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών , προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν 26  θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου της, Χρήστου Χαρίτου, αντιδήμαρχου Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Νομικής Υπηρεσίας, προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο:   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 629,00 € για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς ( Άγιος Ιωάννης).

ΘΕΜΑ 2ο:   Ψήφιση-διάθεση πίστωσης ποσού 3.400,00 €, για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Προβατά).

ΘΕΜΑ 3ο:   Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αίτησης των Γεωργίου Παχάκη κ.λ.π., κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση   του   πρακτικού  1  της  επιτροπής διαγωνισμών  για την αξιολόγηση των  δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση   του   πρακτικού  1   της   επιτροπής   διαγωνισμών  για  την  αξιολόγηση   των  δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση  του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 6ο:   Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € και απόδοσής του στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”, ως έκτακτη επιχορήγηση.

ΘΕΜΑ 7ο:    Ψήφιση πίστωσης ποσού 85.000,00 € και απόδοσής του στην “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΕΔΗΣ)”, ως έκτακτη χρηματοδότηση.

ΘΕΜΑ  8ο:   Απαλλαγή   υπολόγου   χρηματικού   εντάλματος   προπληρωμής   και   έγκριση   απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ  9ο:   Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση πίστωσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2017, που αφορά αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση   του   πρακτικού  2  της  επιτροπής  διαγωνισμών  αξιολόγησης  των  οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού  40.918,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 50.738,00 € με Φ.Π.Α. και φωτιστικών σωμάτων, εορταστικού διακόσμου για το Δήμο Σερρών, προϋπολογισμού 24.175,00 € χωρίς ΦΠΑ & 29.977,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ11οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης  και  της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, για την προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 11.160,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο:  Ψήφιση – διάθεση  πίστωσης   για   την  εκτέλεση   των   προμηθειών   και   υπηρεσιών   που  σχετίζονται με την προβολή εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

ΘΕΜΑ14οΈγκριση  του  πρακτικού 2  της  επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών  αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών».                                                                                  ΘΕΜΑ15οΈγκριση  του  πρακτικού 2  της  επιτροπής  διεξαγωγής διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 16οΨήφιση – διάθεση πίστωσης για την προμήθεια / έκδοση φωτοτυπικών χαρτών και σχεδίων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση  του  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου  των  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 19.964,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση μειοδότη.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.  Α ΄και Β΄ ΒΑΘΜΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 39.999,92 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 19οΈγκριση πρακτικού 1/1-11-2017, αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών διαπραγμάτευσης 2ου γύρου, της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού «προμήθειας(παροχής) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018».

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  πραγματοποίησης της δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

ΘΕΜΑ 22ο: Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (European Decades) που ανήκει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες – Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη” (Europe for Citizens – Strand 1Q European Rememdrance).

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 69,44 € για την δημοσίευση περίληψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου απόφασης 520/2017 “Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 336/2017 απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 136,40 € για την δημοσίευση ανακοίνωσης με θέμα: Απόκτηση ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου στο Κεντρικό Πάρκο πόλης Σερρών, σε τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δικαιολογητικών του αριθ. Α992/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δήμου Σερρών οικ. Έτους 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*