ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2019 ΜΕ 12 ΘΕΜΑΤΑ

Θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε δώδεκα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, Χρήστου Χαρίτου, αντιδήμαρχου Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 480.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή  ή μη της  τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία των κ.κ. Στεργιανού Άννας και Μπουρβάνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Προσφυγής της Ειρήνης Κόνδου του Σταύρου, κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός  Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την συζήτηση της Έφεσης του Γεωργίου Σουλιώτη του Δημητρίου, κατά και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών” και κατά της με αριθμό 243/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών, εκδοθείσας κατά την εκουσία διαδικασία (ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  του  πρακτικού 3  της  Επιτροπής  διαγωνισμών   ελέγχου  των  δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Γ “Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη της οργάνωσης, προβολής και τεκμηρίωσης φεστιβάλ, τις αμοιβές των καλλιτεχνών”,   προϋπολογισμού 13.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 16.740,00€ με Φ.Π.Α., του ανοικτού  (κάτω των ορίων) μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Διενέργεια πολιτιστικών – κοιν. – αθλητ. κ.λ.π. δραστηριοτήτων”, έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 73.915,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 91.654,60 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2019 μελέτης του Τμήματος Παιδείας του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Σερρών”, για το σχολικό έτος 2019-2020, προϋπολογισμού 157.035,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 194.723,40 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη παρόχου για την παροχή υπηρεσίας “Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2019-2020”, προϋπολογισμού 199.953,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 247.941,72 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 108/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη παρόχου για την παροχή υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2019” προϋπολογισμού 80.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.200,00€  με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του  Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων, σταχτοδοχείων κοιν. χώρων και ανταλλακτικών κάδων, έτους 2019”, προϋπολογισμού 61.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 76.036,80€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ΄ αριθ.  56/2019  Α.Ο.Ε.  και  επανακαθορισμός  των  όρων  διακήρυξης  και  της  περίληψης  του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020, με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810176 και κωδικό ΟΠΣ 5033387, προϋπολογισμού 113.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 140.368,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του  πρακτικού 3  της επιτροπής διαγωνισμών   ελέγχου  και   αξιολόγησης  των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της  ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ΟΜΑΔΑ 1 “ΑΡΤΟΥ”, δαπάνης ποσού 23.112,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 26.117,13 € με Φ.Π.Α. 13% και για την ΟΜΑΔΑ 8 “ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ”, δαπάνης ποσού 90.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 102.152,00 € με Φ.Π.Α. 13%, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του” για δύο (2) έτη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των πρακτικών  1 και 2 της Επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  για τα Τμήματα  Α  “Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών, για το έτος 2019”, προϋπολογισμού 29.720,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.852,80€ με Φ.Π.Α. και Β “Προμήθεια υλικών για την διοργάνωση των Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών, για το έτος 2019”, προϋπολογισμού 30.695,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 38.061,80€ με Φ.Π.Α., του ανοικτού  (κάτω των ορίων) μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Διενέργεια πολιτιστικών – κοιν. – αθλητ. κ.λ.π. δραστηριοτήτων”, έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού 73.915,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 91.654,60 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.