ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΕ 30 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΣΙΑΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών θα γίνει την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε τριάντα (30) θέματα της ημερήσιας διάταξης.Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, Χρήστου Χαρίτου, αντιδήμαρχου Διοικητικών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Κατακύρωση   πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) Κωνσταντινάτου, Σκουτάρεως, Βαμβακούσσας, Αναγέννησης, Άνω  Βροντούς, Καλών Δένδρων.

ΘΕΜΑ 2ο:  Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄ αριθ. 2971α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Άνω Βροντούς.   

ΘΕΜΑ 3ο:   Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄ αρ. 62 οικοπέδου, στο Ο.Π. 16, του οικισμού Μετοχίου.   

ΘΕΜΑ 4ο:  Κατακύρωση  πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση τμημάτων του υπ΄ αρ. 2726 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.  

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του “Λάκος Μονόσπιτα” (ανάριθμο) του αγροκτήματος Επταμύλων.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  της σύμβασης  του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018”.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου :  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ”.

ΘΕΜΑ 8ο:   Ψήφιση – διάθεση  πίστωσης για την  συνέχιση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Ευπρεπισμός – Συντήρηση – Καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, πλην της Δημοτικής Ενότητας Σερρών”, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης, ψήφιση – διάθεση σχετικής  πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση – πλύσιμο και αποθήκευση τεσσάρων (4) ταπήτων”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2018, που αφορούν δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης τριών (3) υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  ή μη του  πρακτικού εξέτασης  ένστασης κατά της αριθ. 369/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την διενέργεια προμήθειας, ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών, έτους 2018, προϋπολογισμού 12.858,80 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συζήτηση της με αριθ. κατάθεσης ΑΓ283/6-12-2016 αγωγής του Δημητρίου Δεληδημήτρη του Νικολάου και της Σμαρώς Καραμπατζάκη του Γεωργίου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή   υπολόγου χρηματικού   εντάλματος προπληρωμής και  έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση   του πρακτικού  1 της επιτροπής   διαγωνισμού ελέγχου   και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού,  για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW», προϋπολογισμού 59.334,68€ χωρίς Φ.Π.Α. και 73.575,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή επιπλέον τόκων από δικαστική απόφαση που αφορά την υπόθεση “ΣΠΛΗΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή δικαστικής δαπάνης που αφορά την υπόθεση “ΑΒΑΛΗ ΠΑΥΛΟΥ”.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή δικαστικής δαπάνης που αφορά την υπόθεση των “ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΝΝΑ σύζυγο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΒΑΝΙΔΗ”, με την ιδιότητά τους ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους, Γαρυφαλλιάς Χατζήπαπα”.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για την δημοσίευση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 6553α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση   πραγματοποίησης  δαπάνης και ψήφιση – διάθεση  σχετικής πίστωσης, για την δημοσίευση δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του “Λάκκος Μονόσπιτα” (ανάριθμο), του  αγροκτήματος Επταμύλων, σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  πραγματοποίησης   δαπάνης και ψήφιση – διάθεση  σχετικής πίστωσης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων” του Δήμου Σερρών, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή δικαστικής δαπάνης που αφορά την υπόθεση των «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή δικαστικής δαπάνης που αφορά την υπόθεση «ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.19/2018 μελέτης του Τμήματος Κοιμητηρίων, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, έτους 2018-2019, ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 24.800,00 € με ΦΠΑ ».

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.18/2018 μελέτης του Τμήματος Κοιμητηρίων, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών (πλην Δημ. Εν. Σερρών), του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, έτους 2018-2019, ποσού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 24.800,00 € με ΦΠΑ ».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  πραγματοποίησης δαπάνης,  ψήφιση – διάθεση σχετικής  πίστωσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο  «Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών», για το χρονικό διάστημα από 20-10-2018 έως 20-10-2019, προϋπολογισθείσας αξίας 24.460,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά.    

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης δημοσίευσης  σε εφημερίδες περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο “Εργασίες οδοστρωσίας–ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018” και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από εξώδικο συμβιβασμό στον «ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ».

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση  των 3ου και  4ου Πρακτικών  της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017”, στη μειοδότρια εταιρεία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ–ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εκτέλεσης μέρους της προμήθειας «Ανταλλακτικών οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», ποσού 19.880,00 € χωρίς ΦΠΑ και 24.651,20 € με ΦΠΑ της ομάδας 2  της μελέτης με αριθ. 10/2018 της Δ/νσης Καθαριότητας, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 30ο:Συζήτηση σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου και νομιμοποίησης του στο δικαστήριο, σχετικά με την προσφυγή του κ. Καμελίδη για τις βιοκλιματικές αναβαθμίσεις.