ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΜΕ 21 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας τη  Δευτέρα 2   Δεκεμβρίου  2019 και ώρα  18.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας»

Εικοσιένα (21) θέματα στην ημερήσια διάταξη  της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας, Θωμά Ν. Μπακαλούδη, προς 1.Τoν κ. Δήμαρχο Βισαλτίας,2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βισαλτίας,3.Τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και 4.Τους Προέδρους Κοινοτήτων, αναφέρονται τα παρακάτω: .

Καλείστε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου, τη  Δευτέρα 2   Δεκεμβρίου  2019 και ώρα  18.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΘΕΜΑ  1ο: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  2.651,30 €  για πρόστιμα ΚΟΚ. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι..

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.115/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο  Γ  του αποφασιστικού μέρους αυτής , για τον ορισμό νέων εκπροσώπων  του Δήμου Βισαλτίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης : «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β  C και  D της Δ.Κ.Νιγρίτας». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της Προγραμματικής  Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί Δημαρχείου Νιγρίτας». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπής Προσωρινή-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση Αποχετευτικού δικτύου Σιτοχωρίου». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 8ο:Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΛΕΥΚΟΤΟΠΟ». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ

 ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση ΣΑΠΟ της πράξης με τίτλο :«ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση καταβολής  αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Κ.Καραμανλή και Αχιλλέως γωνία  στη Νιγρίτα. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.                                                                           

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Αχιλλέως 1  στη Νιγρίτα. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου(αναψυκτήριο) που βρίσκεται στη Θέση Χιλιόδεντρα Τερπνής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αηδονοχωρίου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ   συνολικού ύψους  «8.101,94» ΕΥΡΩ  ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%). Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ   συνολικού ύψους  «8.101,94» ΕΥΡΩ  ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%). Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην    Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  για την υλοποίηση της πράξης :«Προσαρμογή παιδικών σταθμών ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 20ο: Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη  και της Επιχείρησης. Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση του Κανονισμού  Λειτουργίας  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Ορισμός μελών για τη συγκρότησή της . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.