ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΜΕ 23 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σήμερα, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα ,Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.425,15 € για πρόστιμα ΚΟΚ. Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 2ο :Ανάληψη από το Δήμο Βισαλτίας του κόστους συντήρησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Επαγγελματικού Λυκείου Νιγρίτας . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης (25 έτη) , για χρήση « εγκαταστάσεις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)» δημοτικής έκτασης 30.566,15 τ.μ.από το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Βισαλτίας με αριθμό 1314β(αρχ. διανομής 1938&Σ.Δ. 1960) του αγροκτήματος Σησαμιάς , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ., μετά από αίτημα της εταιρείας ΒΙΟΠΑΠ 1 Ι.Κ.Ε.» Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 5ο :Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ.Πλαστηράκη Μαρίας από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας. Ορισμός νέου μέλους και τροποποίηση της υπ’αριθ. 214/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 6ο :Ανάκληση της υπ΄αριθ.268/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» δυνάμει του υπ΄αριθ.πρωτ.22459/05-12-2019 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ.. Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 7ο :Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 8ο :Ανάκληση της υπ΄αριθ.269/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» δυνάμει του υπ΄αριθ.πρωτ.22433/05-12-2019 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ. Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 10ο :Ανάκληση της υπ΄αριθ.270/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δυνάμει του υπ΄αριθ. πρωτ. 22456/05-12-2019 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ. Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 11ο :Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο :Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.πρωτ. 13545/14-11-2019 σύμβασης με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ως προς την παράταση χρονικής ισχύος αυτής . Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο :Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού. Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 15ο : Ψήφισμα σχετικά με την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ –ΜΕΑ. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 16ο :Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Βέργης . Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 17ο :Διάθεση δημοτικού χώρου , για την εφαρμογή προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς , το χρονικό διάστημα από 24.02.2020 -06.03.2020. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 18ο :Εξέταση αιτήματος του κ.Καμμένου Ιωάννη για χορήγηση άδειας τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και δαπέδου Ντεκ εντός του παραχωρηθέντος προς χρήση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Αργυρού στη Νιγρίτα. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ συνολικού ύψους «293,07» ΕΥΡΩ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%). Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 20ο :Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ 21ο :Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 22ο :Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) για το έτος 2020 και εφεξής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 23ο :Σύσταση επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2020 και εφεξής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.