ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Με μοναδικό θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2018» 

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με ένα θέμα

Με θέμα μόνο τον « Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2018» θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στο Κινηματοθέατρο «Αστέρια». Στη σχετική πρόσκληση του προέδρου του Βασιλείου Κατιρτζόγλου προς τους κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών, 2. Δημοτικούς Συμβούλους και 3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών, αναφέρονται τα παρακάτω:                                                

Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2018.