ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΕΙ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Υπεγράφη από τον πρύτανη του  ιδρύματος κ.Δημήτρη Χασάπη πρύτανη και τον πρόεδρο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών) και του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Με σκοπό να συνεργαστούν σε πλήθος τομέων κοινού ενδιαφέροντος

 

Νέοι ορίζοντες  ανοίγονται για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, καθώς υπεγράφη μνημόνιοσυνεργασίας με το ανώτατοεκπαιδευτικόίδρυμα του τόπου, το ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας-Σερρών με σκοπό να συνεργαστούν σε πλήθος τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ο πρύτανης του ιδρύματος κ.Δημήτρης Χασάπης και ο πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών κ.Βασίλειος Παπαβασιλείου προχώρησαν (την Τρίτη 28 Αυγούστου) στην επισημοποίηση έναρξης μιας νέας περιόδου στις σχέσεις των δύο φορέων με την υπογραφή πενταετούς μνημονίου συνεργασίας σε τομείς που αφορούν στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, στην επιστημονική συνεργασία/ υποστήριξη της λειτουργίας των δύο φορέων, στη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων επιμόρφωσης, στα προγράμματα σπουδών, στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών  και στη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Αυτοκινητοδρομίου, στις εκδηλώσεις, ημερίδες και στα συνέδρια.

Συνεργασία – οι τομείς

Αναλυτικότερα, οι σχέσεις του ΤΕΙμε το Αυτοκινητοδρόμιο είναι πολυεπίπεδες.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

Τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό τη διεκδίκηση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και λοιπούς φορείς, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Επιστημονική Συνεργασία/ Υποστήριξη της λειτουργίας των δύο φορέων

Το ΤΕΙ-ΚΜ μπορεί να παράσχει τεχνική- επιστημονική υποστήριξη στη διαμόρφωση γνωμοδοτήσεων που συντάσσει ο SRC αναφορικά με αξιολόγηση αιτημάτων κατασκευής  και τεχνικών έργων εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Τα δύο μέρη μπορούν να συνεργαστούν ως προς την ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, καθώς και παράλληλων

εφαρμογών σε έξυπνα κινητά με σκοπό τη δυναμική πληροφόρηση των επισκεπτών.

Τα δύο μέρη μπορούν να συνεργαστούν ως  προς την αναθεώρηση και επικαιροποίηση διαχειριστικών σχεδίων και μελετών του SRC με σκοπό για παράδειγμα, την έρευνα σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα των επισκεπτών καθώς και μελετών προδιαγραφών ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στο χώρο του Αυτοκινητοδρομίου.

Διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων επιμόρφωσης

Τα δύο μέρη μπορούν να συνεργαστούν στον τομέα αναβάθμισης των διοικητικών και οικονομικών/λογιστικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Αυτοκινητοδρομίου, κυρίως μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και κατευθύνσεων, με τη μορφή σεμιναρίων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης.

Προγράμματα Σπουδών

Τα δύο μέρη μπορούν να συνεργαστούν ως προς  τη μερική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών κάποιων τμημάτων  του ΤΕΙ, ώστε ορισμένα μαθήματα να εστιάζουν σε δραστηριότητες που αφορούν το χώρο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών  και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Αυτοκινητοδρομίου

Μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας ή πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ-ΚΜ στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρομίου υπό την επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Αυτοκινητοδρομίου.

Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες

Τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν στη διεξαγωγή θεματικών εκδηλώσεων , επιστημονικών συνεδριών, σεμιναρίων, θερινών σχολείων σχετικών με θέματα τεχνολογίας κοινού ενδιαφέροντος.

Ο συντονισμός της προσπάθειας

Τέλος, να σημειωθεί ότι Συντονιστές για την παρακολούθηση υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας, ορίζονται από την πλευρά του ΤΕΙ-ΚΜ οι καθηγητές  Δαυίδ Κωνσταντίνος και Τσιμπίρης Αλκιβιάδης και από την πλευρά του Αυτοκινητοδρομίου οι Βασίλειος Παπαβασιλείου και Μάριος Ζίχναλης.