ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Η εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου το θέμα της ειδικής συνεδρίασης

Μια ειδική  και μια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηράκλειας την Πέμπτη 30  Ιανουαρίου 2020

Με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη η τακτική συνεδρίαση

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας Σερρών θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00,στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 1. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

Στη συνέχεια ,και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις , στα παρακάτω θέματα: 1. Χρήση πλατφόρμας συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου με τον διακριτικό τίτλο Open Pnyka.                      

2. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2019.

3. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Η).

4. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η).

5. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας¨.

 6. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας¨.                                                                                       7. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας¨.

8. Υλοτόμηση ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Γεφυρουδίου – Τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας – Διάθεση της παραγόμενης ξυλείας. 9. Παράταση ισχύος της μελέτης ¨Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Στρυμονικού έτους 2019¨

10. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Παραλαβής Έργων.

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου ¨Επισκευές Οδοστρωμάτων Δημοτικών Οδών¨.

12. Έγκριση και υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου.