ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΕΒΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ζητούν από τους βουλευτές να στηρίζουν  το αίτημά τους για την τροποποίηση  του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ.107/31-7-2017

Αίτημα  της ΟΕΒΕΣ Σερρών με επιστολή στους βουλευτές Σερρών για τα τραπεζοκαθίσματα

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 εστάλη από την ΟΕΒΕΣ Σερρών προς τους Υπουργούς και Βουλευτές των Σερρών επιστολή με Αρ. Πρωτ.2020, η οποία αφορούσε στο αίτημα των επαγγελματιών για την  τροποποίηση του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ.107/31-7-2017, «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρουσε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο». Ακολουθούν συνημμένα η επιστολή προς τους Βουλευτές και το άρθρο 55 του Ν..4483/2017

Η επιστολή προς τους Βουλευτές

Προς:

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Φωτεινή Αραμπατζή

Βουλευτή Σερρών κ. Τάσο Χατζηβασιλείου

Βουλευτή Σερρών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη

Βουλευτή Σερρών κ. Ελευθέριο Αβραμάκη

Βουλευτή Σερρών κ. Κων/νος Μπούμπα

Κοινοποίηση: ΝΟΔΕ Σερρών 

Θέμα:  Αίτημα τροποποίησης του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ.107/31-7-2017 , που αφορά  στην «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρουσε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο»

Αξιότιμοι Υπουργοί και Βουλευτές

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να στηρίξετε το αίτημά μας για την τροποποίηση  του άρθρου 55 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ.107/31-7-2017,  που αφορά  στην «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρουσε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο».

Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 2017 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα  και είναι ιδιαίτερα σκληρός για τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς στο τέλος του άρθρου 55 αναφέρεται: «Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών».

 Αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από καταστηματάρχες αποτελούν και την «ταφόπλακα» των επαγγελματιών. Κανένας επαγγελματίας δεν θα μπορέσει να κρατήσει σε λειτουργία ένα μαγαζί για 6 μήνες χωρίς τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρου του καταστήματος.

  Με την εφαρμογή του αυστηρού πλαισίου του αντικαπνιστικού νόμου τα τραπεζοκαθίσματα στους εξωτερικούς χώρους είναι η μόνη λύση για να δουλέψουν τα μαγαζιά αυτού του τύπου.

Κύριοι Βουλευτές, επιθυμούμε τη συνεργασία σας και τις παρεμβάσεις σας για την τροποποίηση του άρθρου. Οι εποχές είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους επαγγελματίες και δεν είναι απαραίτητες τέτοιου είδους σκληρές ποινές και πρόστιμα για τυχόν λάθη που θα σημειωθούν από την πλευρά τους.

Έχοντας πίστη στις ικανότητές σας και στη διάθεσή σας να βοηθήσετε τους επαγγελματίες των Σερρών και όχι μόνο, αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις σας στο ζήτημα.

Με τιμή

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Σωτήριος Κοτσαμπάς  ,

Ο Γ. Γραμματέας Δημήτριος Βροντελής  .    

Το άρθρο 55 του Ν..4483/2017

Άρθρο 55

Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.».